Operační programy Prahy

OPPA – Adaptabilita

Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který v období let 2007 – 2013 využívá prostředky Evropského sociálního fondu.

Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení.

OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů EU pro účely strukturální politiky podle výše HDP, jež region vyprodukuje, Praha nemůže využívat prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné kraje než hlavní město Praha nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město.

OPPA má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v rámci kterých mohou projekty získat podporu. Tyto oblasti jsou v návaznosti na předpisy EU nazývány „prioritní osy“. Platí, že projekt může být podpořen pouze v rámci jedné prioritní osy.

Přehled prioritních os OPPA

Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky – zaměřuje se na cílovou skupinu lidí, kteří jsou zaměstnáni. Podpořený projekt by měl zvýšit kvalitu práce těchto lidí prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání či navázáním spolupráce s jinou organizací (např. výzkumnou, apod.).


Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce
– zaměřuje se na lidi, kteří jsou při vstupu na trh práce z nejrůznějších důvodů znevýhodněni (např. z důvodu zdravotního postižení, duševního onemocnění, příslušnosti k etnické menšině, své sociální situaci atd.), a také představuje možnost pro rozvoj organizací, které znevýhodněným lidem pomáhají.


Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání
– zaměřuje se na cílovou skupinu lidí, kteří se připravují na vstup na trh práce, tj. na studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, a také na pedagogické a akademické pracovníky, kteří s žáky či studenty pracují.


Prioritní osa 4: Technická pomoc
– je určena na zajištění administrace programu, tj. na zajištění pracovníků, kteří program řídí, na informační systém pro monitorování využití prostředků ze strukturálních fondů, apod. Prostředky v rámci technické pomoci nemůže využít jiný subjekt než hlavní město Praha.

Řízení programu

Odpovědnost za OPPA má hlavní město Praha (tj. vykonává funkci tzv. řídícího orgánu). V rámci Magistrátu hl. m. Prahy řízení OPPA zajišťuje oddělení Evropského sociálního fondu Odboru fondů EU. Zodpovídá tak zejména za administraci projektových žádostí, administraci projektů, finanční řízení projektů, apod.

OPPK – Konkurenceschopnost

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) je jedním z programů v České republice, které v období let 2007 – 2013 využívají prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program je zaměřen na dostupnost dopravních služeb a informačních a komunikačních technologií, zvýšení kvality ochrany životního prostředí a podporu inovací a hospodářství založeného na znalostech.

OPPK je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů EU pro účely strukturální politiky podle výše HDP, jež region vyprodukuje, Praha nemůže využívat prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné kraje než hlavní město Praha nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město.

OPPK má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v rámci kterých mohou projekty získat podporu. Tyto oblasti jsou v návaznosti na předpisy EU nazývány „prioritní osy“. Platí, že projekt může být podpořen pouze v rámci jedné prioritní osy.

Přehled prioritních os a oblastí podpory OPPK

Prioritní osa 1: Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Cílem realizace této osy je zlepšit dostupnost dopravních a telekomunikačních služeb. Tato osa se dělí do dvou oblastí podpory:

  • Oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy
  • Oblast podpory 1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb
Prioritní osa 2: Životní prostředí

Cílem realizace této osy je zkvalitnění životního prostředí. Tato osa se dělí do dvou oblastí podpory:

  • Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území
  • Oblast podpory 2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů
Prioritní osa 3: Inovace a podnikání

Cílem realizace této osy je zvýšení konkurenceschop­nosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu. Tato osa se dělí do tří oblastí podpory:

  • Oblast podpory 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
  • Oblast podpory 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí
  • Oblast podpory 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků
Prioritní osa 4: Technická pomoc

Tato osa je určena na zajištění administrace programu, tj. na zajištění pracovníků, kteří program řídí, na informační systém pro monitorování využití prostředků ze strukturálních fondů, apod. Prostředky v rámci technické pomoci nemůže využít jiný subjekt než hlavní město Praha.

Odpovědnost za OPPK má hlavní město Praha (tj. vykonává funkci tzv. řídicího orgánu). V rámci Magistrátu hl. m. Prahy řízení OPPK zajišťuje oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj Odboru fondů EU. Zodpovídá tak zejména za administraci projektových žádostí, administraci projektů, finanční řízení projektů, apod.


CzechTourism