OperaA?nA� programy Prahy

OPPA a�� Adaptabilita

OperaA?nA� program Praha a�� Adaptabilita je jednA�m ze tA�A� programA? v A?eskA� republice, kterA? v obdobA� let 2007 a�� 2013 vyuA?A�vA? prostA�edky EvropskA�ho sociA?lnA�ho fondu.

GlobA?lnA�m cA�lem OPPA je zvA?A?enA� konkurenceschopnosti Prahy posA�lenA�m adaptability a vA?konnosti lidskA?ch zdrojA? a zlepA?enA�m pA�A�stupu k zamA�stnA?nA� pro vA?echny. OPPA se proto zamA�A�uje na vzdA�lA?vA?nA� a boj proti sociA?lnA�mu vylouA?enA�.

OPPA je platnA? pouze pro A?zemA� hlavnA�ho mA�sta Prahy. KvA?li rozdA�lenA� regionA? EU pro A?A?ely strukturA?lnA� politiky podle vA?A?e HDP, jeA? region vyprodukuje, Praha nemA?A?e vyuA?A�vat prostA�edky urA?enA� z fondA? EU zbytku A?R a naopak jinA� kraje neA? hlavnA� mA�sto Praha nemohou mA�t prospA�ch z prostA�edkA?, kterA� EU vyA?lenila pro hlavnA� mA�sto.

OPPA mA? celkem 4 samostatnA� vA�cnA� oblasti, v rA?mci kterA?ch mohou projekty zA�skat podporu. Tyto oblasti jsou v nA?vaznosti na pA�edpisy EU nazA?vA?ny a�zprioritnA� osya�?. PlatA�, A?e projekt mA?A?e bA?t podpoA�en pouze v rA?mci jednA� prioritnA� osy.

PA�ehled prioritnA�ch os OPPA

PrioritnA� osa 1: Podpora rozvoje znalostnA� ekonomiky a�� zamA�A�uje se na cA�lovou skupinu lidA�, kteA�A� jsou zamA�stnA?ni. PodpoA�enA? projekt by mA�l zvA?A?it kvalitu prA?ce tA�chto lidA� prostA�ednictvA�m jejich dalA?A�ho vzdA�lA?vA?nA� A?i navA?zA?nA�m spoluprA?ce s jinou organizacA� (napA�. vA?zkumnou, apod.).


PrioritnA� osa 2: Podpora vstupu na trh prA?ce
a�� zamA�A�uje se na lidi, kteA�A� jsou pA�i vstupu na trh prA?ce z nejrA?znA�jA?A�ch dA?vodA? znevA?hodnA�ni (napA�. z dA?vodu zdravotnA�ho postiA?enA�, duA?evnA�ho onemocnA�nA�, pA�A�sluA?nosti k etnickA� menA?inA�, svA� sociA?lnA� situaci atd.), a takA� pA�edstavuje moA?nost pro rozvoj organizacA�, kterA� znevA?hodnA�nA?m lidem pomA?hajA�.


PrioritnA� osa 3: Modernizace poA?A?teA?nA�ho vzdA�lA?vA?nA�
a�� zamA�A�uje se na cA�lovou skupinu lidA�, kteA�A� se pA�ipravujA� na vstup na trh prA?ce, tj. na studenty stA�ednA�ch, vyA?A?A�ch odbornA?ch a vysokA?ch A?kol, a takA� na pedagogickA� a akademickA� pracovnA�ky, kteA�A� s A?A?ky A?i studenty pracujA�.


PrioritnA� osa 4: TechnickA? pomoc
a�� je urA?ena na zajiA?tA�nA� administrace programu, tj. na zajiA?tA�nA� pracovnA�kA?, kteA�A� program A�A�dA�, na informaA?nA� systA�m pro monitorovA?nA� vyuA?itA� prostA�edkA? ze strukturA?lnA�ch fondA?, apod. ProstA�edky v rA?mci technickA� pomoci nemA?A?e vyuA?A�t jinA? subjekt neA? hlavnA� mA�sto Praha.

A?A�zenA� programu

OdpovA�dnost za OPPA mA? hlavnA� mA�sto Praha (tj. vykonA?vA? funkci tzv. A�A�dA�cA�ho orgA?nu). V rA?mci MagistrA?tu hl. m. Prahy A�A�zenA� OPPA zajiA?A?uje oddA�lenA� EvropskA�ho sociA?lnA�ho fondu Odboru fondA? EU. ZodpovA�dA? tak zejmA�na za administraci projektovA?ch A?A?dostA�, administraci projektA?, finanA?nA� A�A�zenA� projektA?, apod.

OPPK – Konkurenceschopnost

OperaA?nA� program PrahaA�a�� Konkurenceschopnost (OPPK) je jednA�m z programA? vA�A?eskA� republice, kterA�A�vA�obdobA� let 2007A�a�� 2013A�vyuA?A�vajA� prostA�edky EvropskA�ho fondu pro regionA?lnA� rozvoj. Program je zamA�A�en na dostupnost dopravnA�ch sluA?eb a informaA?nA�ch a komunikaA?nA�ch technologiA�, zvA?A?enA� kvality ochrany A?ivotnA�ho prostA�edA� a podporu inovacA� a hospodA?A�stvA� zaloA?enA�ho na znalostech.

OPPK je platnA? pouze pro A?zemA� hlavnA�ho mA�sta Prahy. KvA?li rozdA�lenA� regionA? EU pro A?A?ely strukturA?lnA� politiky podle vA?A?e HDP, jeA? region vyprodukuje, Praha nemA?A?e vyuA?A�vat prostA�edky urA?enA� zA�fondA? EU zbytku A?R a naopak jinA� kraje neA? hlavnA� mA�sto Praha nemohou mA�t prospA�ch zA�prostA�edkA?, kterA� EU vyA?lenila pro hlavnA�A�mA�sto.

OPPK mA? celkem 4A�samostatnA� vA�cnA� oblasti, vA�rA?mci kterA?ch mohou projekty zA�skat podporu. Tyto oblasti jsou vA�nA?vaznosti na pA�edpisy EU nazA?vA?ny a�zprioritnA� osya�?. PlatA�, A?e projekt mA?A?e bA?t podpoA�en pouze vA�rA?mci jednA� prioritnA�A�osy.

PA�ehled prioritnA�ch os a oblastA� podpory OPPK

PrioritnA� osa 1: DopravnA� dostupnost a rozvoj ICT

CA�lem realizace tA�to osy je zlepA?it dostupnost dopravnA�ch a telekomunikaA?nA�ch sluA?eb. Tato osa se dA�lA� do dvou oblastA� podpory:

  • Oblast podpory 1.1A�a�� Podpora ekologicky pA�A�znivA� povrchovA� veA�ejnA� dopravy
  • Oblast podpory 1.2A�a�� Rozvoj a dostupnost ICT sluA?eb
PrioritnA� osa 2: A?ivotnA� prostA�edA�

CA�lem realizace tA�to osy je zkvalitnA�nA� A?ivotnA�ho prostA�edA�. Tato osa se dA�lA� do dvou oblastA� podpory:

  • Oblast podpory 2.1A�a�� Revitalizace a ochrana A?zemA�
  • Oblast podpory 2.2A�a�� AsspornA� a udrA?itelnA� vyuA?A�vA?nA� energiA� a pA�A�rodnA�chA�zdrojA?
PrioritnA� osa 3: Inovace a podnikA?nA�

CA�lem realizace tA�to osy je zvA?A?enA� konkurenceschopA�nosti Prahy rozvojem a efektivnA�m vyuA?itA�m jejA�ho inovaA?nA�ho potenciA?lu. Tato osa se dA�lA� do tA�A� oblastA� podpory:

  • Oblast podpory 3.1A�a�� Rozvoj inovaA?nA�ho prostA�edA� a partnerstvA� mezi zA?kladnou vA?zkumu a vA?voje aA�praxA�
  • Oblast podpory 3.2A�a�� Podpora pA�A�znivA�ho podnikatelskA�ho prostA�edA�
  • Oblast podpory 3.3A�a�� Rozvoj malA?ch a stA�ednA�ch podnikA?
PrioritnA� osa 4: TechnickA? pomoc

Tato osa je urA?ena na zajiA?tA�nA� administrace programu, tj. na zajiA?tA�nA� pracovnA�kA?, kteA�A� program A�A�dA�, na informaA?nA� systA�m pro monitorovA?nA� vyuA?itA� prostA�edkA? ze strukturA?lnA�ch fondA?, apod. ProstA�edky vA�rA?mci technickA� pomoci nemA?A?e vyuA?A�t jinA? subjekt neA? hlavnA� mA�stoA�Praha.

OdpovA�dnost za OPPK mA? hlavnA� mA�sto Praha (tj. vykonA?vA? funkci tzv. A�A�dicA�ho orgA?nu). VA�rA?mci MagistrA?tu hl. m. Prahy A�A�zenA� OPPK zajiA?A?uje oddA�lenA� EvropskA�ho fondu pro regionA?lnA� rozvoj Odboru fondA? EU. ZodpovA�dA? tak zejmA�na za administraci projektovA?ch A?A?dostA�, administraci projektA?, finanA?nA� A�A�zenA� projektA?,A�apod.