Komunitární programy

Obecný úvod:

Kromě v regionech již poměrně známých a využívaných strukturálních fondů nabízí Evropská unie zapojení do tzv. Komunitárních programů. Jedná se o programy Evropských společenství, resp. Evropské unie (3. pilíř), které patří mezi nástroje prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU ve specifických oblastech.

Tyto programy jsou vždy víceleté a jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Představují tak jednu z dalších možností, jak získat finanční prostředky na aktivity v následujících oblastech, a to bez ohledu na stupeň rozvinutí regionu soudržnosti. Komunitární programy je tedy možné využít i v regionu hlavního města a jednotlivých městských částí.

Odpovědnost za provádění a správu komunitárních programů je ve většině případů v rukou Evropská komise. Jen v několika programech se můžeme setkat s nepřímým centralizovaným řízením nebo tzv. sdíleným řízením, u takových programů je část odpovědnosti přenesena i na vnitrostátní orgány.

Sdílené řízení s vnitrostátními orgány:

Komunitární programy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Komunitární programy v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Komunitární programy v gesci Ministerstva informatiky
 • eTEN
 • IDABC
 • Bezpečnější internet plus
 • eContentplus
 • Technologie informační společnosti (IST)
 • Galileo – evropský program družicové radionavigace
Komunitární programy v gesci Ministerstva dopravy
Komunitární programy v gesci Ministerstva kultury

Komunitární agentury (Community Agencies):

Komunitární agentury jsou nezávislé instituce v EU ustavené nařízením Rady, které poskytují sektorové expertizy a standardní technické informace centrálním orgánům EU a jednotlivým členským zemím. Dne 18. července 2000 vyjádřila Evropská komise na Řídícím výboru Phare souhlas s alokací 5,1 mil. € z rozpočtu programu Phare 2000 na Speciální přípravná opatření (2000-2001) pro budoucí účast kandidátských zemí střední a východní Evropy v šesti následujících Komunitárních agenturách:

 • European Centre for the Development of Vocational Training
 • European Environment Agency
 • European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
 • Office for the Harmonisation in the Internal Market
 • European Agency for Safety and Health at Work
 • Translation Centre for Bodies of the European Union
 • vzdělání, výzkum a technologický vývoj
 • podnikání
 • životní prostředí
 • rozvoj dopravní a energetické infrastruktury
 • kultura
 • informační společnost
 • ochrana spotřebitele
 • svoboda, bezpečí
 • a mnohé další

CzechTourism