FONDY EU

HlavnAi?? mAi??sto Praha a jejAi?? mAi??stskAi?? A?A?sti majAi?? moA?nost A?erpat finanA?nAi?? prostAi??edky ze strukturA?lnAi??ch fondA? EvropskAi?? unie. Na z pAi??echodnAi??ho obdobAi?? 2004-2006 znA?mAi?? programy JednotnAi??ho programovAi??ho dokumentu pro cAi??l 2 a 3 (JPD 2; JPD3) navazujAi?? pro lAi??ta 2007 – 2013 OperaA?nAi?? program Praha Adaptibilita a Konkurenceschopnost (OPPA, OPPK).

Mimo vA?A?e uvedenAi?? stukturA?lnAi?? programy EvropskAi?? unie je moA?nAi?? pAi??edloA?it A?A?dosti o finanA?nAi?? prostAi??edky do vypsanA?ch vA?zev KomunitA?rnAi??ch programA?, kde je moA?nAi?? poA?A?dat o tzv. „mAi??kkAi??“, tj. neinvestiA?nAi?? projekty. Pro bliA?A?Ai?? seznA?menAi?? s kumunitA?rnAi??mi programy je pAi??ipravena zA?loA?ka KomunitA?rnAi?? programy.

HlavnAi?? mAi??sto Praha a jejAi?? zastoupenAi?? v Bruselu pomA?hA? pAi??i vytvA?Ai??enAi?? partnerstvAi?? mezi jednotlivA?mi mAi??stskA?mi A?A?stmi a regiony A?lenskA?ch stA?tA? Unie. V sekci spoluprA?ce na Projektech a partner search jsou umAi??stAi??ny nabAi??dky spoluprA?ce na rA?znA?ch projektech od evrospkA?ch regionA?.

brand viagra online rezeptfreis, brand viagra online rezeptfreis, brand viagra online rezeptfreis, brand viagra online rezeptfreis, brand viagra online rezeptfreis, brand viagra online rezeptfreis overnight shipping of levaquin, overnight shipping of levaquin, overnight shipping of levaquin, overnight shipping of levaquin, overnight shipping of levaquin, overnight shipping of levaquin. , brand viagra online rezeptfreis, brand viagra online rezeptfreis.

CzechTourism