FONDY EU

HlavnA� mA�sto Praha a jejA� mA�stskA� A?A?sti majA� moA?nost A?erpat finanA?nA� prostA�edky ze strukturA?lnA�ch fondA? EvropskA� unie. Na z pA�echodnA�ho obdobA� 2004-2006 znA?mA� programy JednotnA�ho programovA�ho dokumentu pro cA�l 2 a 3 (JPD 2; JPD3) navazujA� pro lA�ta 2007 – 2013 OperaA?nA� program Praha Adaptibilita a Konkurenceschopnost (OPPA, OPPK).

Mimo vA?A?e uvedenA� stukturA?lnA� programy EvropskA� unie je moA?nA� pA�edloA?it A?A?dosti o finanA?nA� prostA�edky do vypsanA?ch vA?zev KomunitA?rnA�ch programA?, kde je moA?nA� poA?A?dat o tzv. „mA�kkA�“, tj. neinvestiA?nA� projekty. Pro bliA?A?A� seznA?menA� s kumunitA?rnA�mi programy je pA�ipravena zA?loA?ka KomunitA?rnA� programy.

HlavnA� mA�sto Praha a jejA� zastoupenA� v Bruselu pomA?hA? pA�i vytvA?A�enA� partnerstvA� mezi jednotlivA?mi mA�stskA?mi A?A?stmi a regiony A?lenskA?ch stA?tA? Unie. V sekci spoluprA?ce na Projektech a partner search jsou umA�stA�ny nabA�dky spoluprA?ce na rA?znA?ch projektech od evrospkA?ch regionA?.