EVROPSKA? UNIE

EvropskA? unie (EU) je politickA? a ekonomickA? unie, kterou od poslednAi??ho rozA?Ai??Ai??enAi?? vAi??roce 2007 tvoAi??Ai?? 27 evropskA?ch stA?tA? sAi??500 miliony obyvatel (pAi??ibliA?nAi?? 7,3Ai??% svAi??tovAi?? populace). EU vznikla vAi??roce 1993 na zA?kladAi?? Smlouvy oAi??EvropskAi?? unii, znA?mAi??jA?Ai?? jako MaastrichtskA? smlouva, kterA? navazovala na evropskA? integraA?nAi?? proces od padesA?tA?ch let. EvropskA? unie byla paralelnAi??m celkem kAi??EvropskA?m spoleA?enstvAi??m bez prA?vnAi?? subjektivity, kterA? se od ostatnAi??ch liA?il pA?sobnostAi??. EvropskA? unie byla vAi??tAi?? dobAi?? toliko zA?rodkem politickAi?? integrace a nA?strojem pro spoluprA?ci vAi??nAi??kterA?ch oblastech. Lisabonskou smlouvou nahradila EvropskA? unie EvropskAi?? spoleA?enstvAi?? (ES; dAi??Ai??ve EvropskAi?? hospodA?Ai??skAi?? spoleA?enstvAi??), A?Ai??mA? zAi??skala prA?vnAi?? subjektivitu a takAi?? vlastnosti ES ai??i?? pAi??edevA?Ai??m nadstA?tnost.

cialis for women side effects, cialis for women side effects, cialis for women side effects cheap peroxicam, cheap peroxicam, cheap peroxicam, cheap peroxicam, cheap peroxicam, cheap peroxicam. , cialis for women side effects, cialis for women side effects, cialis for women side effects, cialis for women side effects, cialis for women side effects.

CzechTourism